پزشک مشهدی به صف شهدای مدافع سلامت پیوست

در وصف این فداکاری‌ها هرچی بگیم کمه! روحتان قرین رحمت فداکاران