وضعیت مشهد قرمز شد

چه جالب! مثل اینکه بازگشایی‌همه اماکن عمومی مصادف شده با وضعیت قرمز!!