اهدای عضو در مشهد جان ۵۲۶۰ بیمار را نجات داده است

چه فرهنگ زیبایی داره نهادینه میشه که باعث بشه بعد از مرگ هم مفید باشیم