بازداشت یکی از مدیران شهر مشهد

یا شهرداری مشهد داره در زمینه بازداشت رکورد می‌زنه یا نظارت خیلی دقیق شده!