دستگیری گروه اراذل‌واوباش مسلح که طبرسی شمالی را به‌هم ریخته بودند

امنیت داخلی شهرمون باید مثل امنیت خارجی که داریم قوی بشه! آرامش مردم شوخی بردار نیست