افزایش ۱۵ تا ۴۵ درصدی کرایه تاکسی در مشهد

به به معلومه شهرداری راه تأمین خسارت‌های مالیش به خاطر کرونا رو پیدا کرده، جیب مردم!