یکی از مدیران ارشد تعزیرات حکومتی استان دستگیر شد

هرچه بگندد نمکش می‌زنند، وای به روزی که بگندد نمک!