فهرست تیم ملی کشتی آزاد اعلام شد و هیچ فرد خراسانی در این لیست حضور نداشت

یه زمانی تیم ملی کشتی آزاد تماما از خراسان بود! کشتی گیران مشهدی افت کردن یا از مدیریتی حمایت نشدند؟ یا شایدم مدیران عزیزمون به خاطره مشغله برای کشتی وقت نمیزارن