ابتلای ۱۴۰ پرستار مشهدی به کرونا

پرستاران تاریخ‌سازی کردند، پرچمتون بالاست. سلامت باشین همیشه