افزايش ضايعات ساختمانی در فروردين ماه امسال باوجود تعطيلی مشاغل

مثل اینکه خیلی از مشاغل یواشکی داشتن کار میکردن! مثل همیشه هم قشر مظلوم کارگر مجبور بوده واسه یه لقمه نون از جونش بگذره