حرم مطهر رضوی در شب‌های قدر بسته خواهد بود

دوستان ستاد ملی کرونا ! حرم رو بستین اطرافشو چجوری میخواین مدیریت کنین ؟ همینجوری شب‌ها اونجا مردم زیادی تجمع مکنن: