امام جمعه مشهد: ویروس کرونا موقعیت شکوفایی استعدادها را به‌وجود آورد

کرونا کاندیدا بشه حتما رأی میاره چون به وعده‌هاش خوب عمل کرده!