مهروموم رستوران‌ها در طرقبه و شاندیز

خوبه که به خاطر مسائل بهداشتی سخت‌گیری میکنین ولی یه فکری به حال کارکنان رستوران‌ها بکنین دو ماهه بیکارن.