افزایش ۲۱ درصدی تعرفه بهای خدمات سرویس مدارس

این گرونیا هنوز هم نتیجه بنزین 3هزار تومنیه یا به خاطر جبران ویروس کرونا؟ ولی قرار بود هیچی گرون نشه ها!