قرنطینه تمام زندانیان به مرخصی رفته در یک سوله!

کاش می‌شد یک کاری کرد که مجازات جایگزین برای این افراد مشخص می‌شد تا هم دیگه به زندان برنمی‌گشتن و هم نگران کرونا گرفتن زندانی‌ها نبودین.