مشهد بدون نشانه از رمضان

شهر امام رضا و پایتخت فرهنگی جهان اسلام هیچ نشانه‌ای از ماه مهمانی خدا ندارد، البته شاید دوستان درگیر مسائل حاشیه‌ای مهمتری بودند.