وزیر علوم: دانشگاه تعطیل نیست

اره تعطیل نیست فقط کلاسای عملی تشکیل نشده ولی پولش گرفته میشه