نام شرکت ترافیک هوشمند الیت به شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی تغییر کرد.

اول پارک‌بان‌ها حذف شدن و حالا اسم الیت، بابا جمعش کنین تموم بشه این غده سرطانی !