هوای مشهد در سال ۹۸ آلوده‌تر از ۹۷ بوده است

پیشرفتمون هر روز محسوس‌تر از دیروزه! حواسمون هست هوای این شهر برای آیندگان هم باید قابل تنفس باشه؟