افزایش شدید قیمت گوشی موبایل در بازارهای مشهد

درسته توقع کاهش قیمت دیگه نداریم ولی حداقل شیب افزایش رو کنترل کنین.