چهار هزار سرباز نظام وظیفه اعزامی از مشهد برای کرونا غربالگری شدند.

سربازها مثل همیشه مظلوم بودند، کمتر کسی تو این بحران به فکر اونا بود.