رستوران های مشهد موظف به عرضه حلیم و شله با یک نرخ شدند
موظف شدند ولی اجرا نمیکنند! شاید هم ناظرین ضعف روزه‌داری گرفتتشون برای همین نظارت نمیکنن.