آمادگی قرارگاه جهادی در مشهد برای تامین ماسک در امریکا

تو امریکا اینقدر درگیر دستمال توالت بودن از ماسک فراموش کردند! فکرشو میکردین یک روز قرارگاهی در مشهد برای امریکا شاخ بشه؟