کرونا مصرف اینترنت مشترکان خراسانی را ۳ برابر کرد!

والا با اون سرعت اینترنت‌ باید ازمون تشکر هم بکنین که ازش استفاده کردیم