پیامک دانشگاه آزاد به دانشجویان و درخواست پرداخت شهریه

تو این دانشگاه ظاهرا فقط انصاف آزاد نیست!