سه کارگر حین حفر کانال در شاندیز جان باختند.

کارگرا از کرونا نمیترسن! مشکلات اقتصادی باعث شده در روزهای بارونی و کرونایی کار کنن و متاسفانه جونشون رو از دست بدن.