تبدیل پارکینگ مکانیزه ابتدای آزادشهر به المان شهری

خب به زودی شاهد گرانترین المان تاریخ مشهد خواهیم بود! کاش افرادی که این پروژه ناموفق رو طراحی و اجرا کردن هم مشخص میشدن!