۵۰ درصد تماس‌ها به آتشنشانی همچنان مزاحمی است

یعنی آدمایی هستن انقدر بیکار و با این سطح فرهنگ تأسف‌بار که اتفاقا فکر میکنن که خیلی با نمک و جذابن!