استاندار خراسان‌رضوی: عبور از بحران کرونا، همچنان نیازمند همراهی مردم

مردم که همکاری میکنن به شرطیکه شما اگر میتونین فقط قیمت هارو کنترل کنین! نه اینکه تو قرنطینه با جیب خالی برن گوشت و مرغ گرون بخرن!