هزینه ۱۴۰ میلیونی سازمان اقتصادی شهرداری مشهد برای بررسی تاریخ اقتصادی از دوره قاجار

یعنی سازمان اقتصادی انقدررر بیکاره؟! خب این کار چه سودی برای مردم داره؟: