الکترونیکی شدن تمام شهرداری های مناطق مشهد تا پایان سال

اگر این اتفاق بیوفته یکی از مهم‌ترین و بهترین اقدامات شهرداری تو این دوره خواهد بود