خراسان رضوی در جمع پنج استان با وضعیت قرمز در کشور!

آفرین که همیشه با کسب رتبه‌ برتر مایه افتخاریم و این مستقیما نشون دهنده مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهرمونه!