روز گذشته تردد در خراسان رضوی نسبت به سیزدهم فروردین 123 درصد افزایش یافت

کلی خوشحال بودیم مردم با فرهنگ ما شرایط رو درک کردن ولی ظاهرا فقط از ترس جریمه خونه موندن