درگذشت مادر مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

درحالی که پدر و مادر ایشون در بستر بیماری بودن ولی شرایط بحرانی شهر اجازه نداد به دیدن والدین خودشون برن، مشهد به داشتن چنین مدیرانی افتخار میکنه