تعداد مسافران در مبادی ورودی خراسان رضوی با علائم کرونا به ۱۶۳۵ نفر رسید

میشه بگین بعد از اینکه علائم کرونا داشتن چیکار میکنین؟ بستری میکنین؟ قرنطینه میکنین؟ فقط لطفا نگین راهنماییشون میکنیم برن مرکز درمانی!