۲۱واحد اقامتی خراسان رضوی میزبان بهبودیافتگان کرونا

این طرح هم به روحیه بیماران کمک میکنه و هم کمکی میشه به اقتصاد هتل‌ها