آزمایش کرونای ۴۰۸ نفر در مشهد مثبت شد

اینقدر گفتیم باز هم می‌گوییم، اگر در خانه نمانیم، خودمان قاتل خودمان خواهیم شد