ورود روزانه۱۰ هزار و ۲۰۰ مسافر به خراسان رضوی

چه اصراری دارن این مسافران عزیزمون برای شیوع بیماری و چه مقاومتی دارن مسئولین در جهت عدم قرنطینه!