سفرها به مشهد ادامه دارد

اینقدر فریاد زدیم به مشهد نیاین ولی کو‌ گوش شنوا؟ اینجوری فاجعه به بار میاد و برای مسئولین هم اصلا اهمیت نداره!