ظرفیت بیمارستان شریعتی و امام‌رضا پر شد

الان اگر مبتلا هم بشیم بیمارستان تختی برای بستری نداره!