جایگاه داران مشهد از امروز سه هزار لیتر بنزین رایگان در اختیار آمبولانس ها قرار می دهند

همیشه از جایگاه داران انتقاد کردیم ولی امروز باید از کار خوبشون تشکر کنیم