مردم سوختگیری را به اپراتورهای پمپ بنزین بسپارند

ما که بهشون میسپاریم ولی اون‌ها هم ما رو به خدا میسپارن!