کشف یک میلیون ماسک و دستکش در مشهد
چیشد که اینجوری شدیم؟ خودمون به خودمون رحم نمیکنیم