تصمیم جمعی از مالکین برج تجاری سلمان مشهدمقدس در خصوص تعطیلی این روزها: ۱۵ روز اجاره نمی‌گیریم
درد و بلاتون بخوره تو سر اونایی که تو این اوضاع احتکار کردن.