دبیر و مسئول پیگیری مصوبات شورای اسلامی شهرستان مشهد: بر مبنای یک افق 25 ساله می‌توانیم مراکز بهداشتی‌ای در شان مردم مشهد داشته باشیم

یعنی ما برای داشتن مراکز بهداشتی خوب باید ۲۵ سال صبر کنیم؟ یاد بیمارستانی که چین تو ده روز ساخت افتادم!