کلیپ خبرگزاری‌های خارجی و معاند برای نشان دادن جلوگیری از ورود شهروندان به شهرداری مشهد جهت شیوع کرونا

بی بی سی محترم درسته شما کارت تخریبِ ولی در جریان باش این اقدام جهت کنترل کرونا به نفع مردمه! ضمنا مشهد شهرداری الکترونیک هم داره