کمیته انضباطی از مالک شهر خودرو خواست دفاعیات کتبی خود را مبنی بر اتهام همکاری فدراسیون برای قهرمانی پرسپولیس را به این کمیته ارسال کند

اینجوری که تعداد پرونده‌ شاکی‌ها زیاد میشه، میخواین اون تیم مورد نظر مدرک عدم همکاریش رو بفرسته؟