ارسال پیام با ۴۳ دقیقه تاخیر!

اینجاست که باید گفت خدا قوت قهرمان خسته نباشی دلاور!