توزیع ماسک رایگان در یک داروخانه مشهد

اگر از نامردای کاسب جان مردم گفتیم باید از فداکاران با شرافت هم بگیم، خدا خیرتون بده