ضدعفونی و گندزدایی تمامی فضا‌های عمومی شهر مشهد

تلاش شهرداری برای مهار این ویروس قابل تقدیرِ! کاش خودمونم مراعات کنیم